Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca, tj. firma Neureka Michał Pasterski z siedzibą przy ul. Narcyzowej 11 w Poznaniu.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

3. Udostępnienie przez Usługobiorcę danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego i ich realizacji.

4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach w Sklepie internetowym, Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) zawierania i realizacji umów sprzedaży,

c) dostawy zakupionych produktów pudełkowych, gdy konieczność dostawy wynika z ich specyfiki,

d) otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

5. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, dane osobowe, których administratorem jest Usługodawca, mogą być udostępniane organom państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom.

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych Usługobiorców obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

7. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Usługobiorców niż wskazane w ustępie poprzedzającym, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W taki przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.

8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Do prawidłowego funkcjonowania strona wykorzystuje pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Usługobiorcy, które pozwalają na identyfikację Usługobiorcy i usprawniają funkcjonowania strony.